Konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży szkolnej „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”

Propozycja konkursów oraz pielgrzymek do sanktuariów i miejsc pamięci narodowej

 

DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży szkolnej
„Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”

.

Prace przyjmujemy w formie plastycznej czy literackiej do 30 czerwca 2018 roku. Ważnym elementem jest podpisanie zgody rodzina, opiekuna dziecka na udział w konkursie i upublicznienie wizerunku. Regulamin i Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do pobrania.

.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Temat i cel konkursu

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”.
2. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu diecezji tarnowskiej nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia Świętego Patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

§ 2
Organizator i współorganizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Współorganizatorami konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje działające dla dobra dzieci i młodzieży oraz promujące nauczanie Jana Pawła II, a także inne podmiot, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

§ 3
Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz średnich w następujących kategoriach wiekowych:
I grupa – uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej
II grupa – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
III grupa – uczniowie klas gimnazjalnych
IV grupa – uczniowie szkół średnich.

§ 4
Zadania konkursowe

1. Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat Osoby św. Jana Pawła II i Jego nauczania społecznego dotyczącego naszej Ojczyzny lub wykonania pracy literackiej, opisowej przypominającej nauczanie Papieża Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny i spotkań z Polakami.
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.
3. Praca plastyczna czy literacka powinna być trwale opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą szkoły.
4. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę plastyczną i jedną pracę literacką.
5. Do pracy konkursowej powinien zostać dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace bez dołączonego formularza nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Pracę może zgłosić szkoła, do której uczeń uczęszcza, lub rodzic ucznia albo opiekun prawny dziecka.

§ 5
Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie.
b) walory artystyczne pracy.

§ 6
Organizacja konkursu

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach (parafialnym – dekanalnym) i diecezjalnym i rozpoczyna się w momencie ogłoszenia.
2. Szkoły, z których uczniowie wzięli udział w konkursie, przekazują wykonane prace do Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich, które po powołaniu Komisji dokonują ich oceny i trzy najlepsze prace przesyłają do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ul. Legionów 30 w Tarnowie. Prace mogą także przekazać rodzice i opiekunowie prawni dzieci. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 czerwca 2018r.
3. Za organizację konkursu na szczeblu diecezjalnym oraz jego przebieg odpowiada Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatorów konkursu, która koordynuje przebieg konkursu oraz zapewnia jego prawidłowy przebieg, jak również wyłania laureatów i sporządza stosowne protokoły.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 25.11.2018r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

§ 7
Nagrody

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Organizatorów.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą złożenia pracy do konkursu wszelkie autorskie prawa nieodpłatnie przechodzą na organizatora – Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Prace mogą być wykorzystywane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ich dziecka przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

.

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników  konkursu organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”

.Do pobrania

Regulamin konkursu i Formularz zgłoszeniowy „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”. docx

Regulamin konkursu i Formularz zgłoszeniowy „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”. pdf

.

.


.


„Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski, módl się za nami”

 PROGRAM MIĘDZYDIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI
AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
ORAZ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ I TARNOWSKIEJ
DO STRACHOCINY – 28.04.2018R.

.

 

9.30      – przyjazd i zawiązanie wspólnoty w kościele parafialnym

9.45      – słowo księdza dr. Józefa Niżnika kustosza sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie

10.00    – procesja członków Akcji Katolickiej z relikwiami świętego Andrzeja Boboli i świętego Jana Pawła II z kościoła na Bobolówkę (modlitwa różańcowa)

10.30    – Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią abpa Józefa Michalika – emerytowanego Arcybiskupa Przemyskiego

12.00    – Agapa

13.00   – prelekcje:

„Zmagania Polaków XIX wieku motywowane wiarą w walce o niepodległość” – prof. Krzysztof Ożóg – UJ

„Patriotyzm ukazany w dokumencie Konferencji Episkopatu Polski pt.: „Chrześcijański kształt patriotyzmu” – ks. dr Jan Bartoszek – Dyrektor UNSJPII

14.15    – zakończenie spotkania.

Do pobrania:

Program  Pielgrzymki Strachocina 28.04.2018. doc

 


PROGRAM PIELGRZYMKI AUTOKAROWEJ Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, ORGANIZOWANEJ PRZEZ AKCJĘ KATOLICKĄ DIECEZJI TARNOWSKIEJ W DNIACH 6-8 LIPCA 2018 ROKU WARSZAWA

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

  1. 6.07.2018r., piątek (wyjazd  spod stacji BP w Tarnowie o godz. 4.50, z Nowego Sącza o godz. 3.30). Przejazd do Warszawy (300km – 5 godzin), na godzinę 10.30, na Krakowskiej Przedmieście do Pałacu Prezydenckiego. Tutaj od 11.00 Eucharystia w kaplicy prezydenckiej z udziałem ks. Zbigniewa Krasa Kapelana Prezydenta oraz zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Pobyt do 13.30.  Następnie przejazd i zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Następnie przejazd do Centrum Caritasu na ul. Okopowej w Warszawie,  zakwaterowanie, obiadokolacja. Po obiadokolacji około 20.00 zwiedzanie cmentarza Powązkowskiego z przewodnikiem i nocleg.
  2. 7.07.2018r., sobota. Rano śniadanie i około 7.30 wyjazd do centrum Warszawy i zwiedzanie z przewodnikiem: Łazienki Królewskie park bez Pałacu na wyspie, Rynek Starego Miasta, Barbakan, Kolumna Zygmunta III Wazy, Archikatedra Świętego Jana, plac Piłsudskiego oraz Zamek Królewski. Czas zwiedzania do godz. 14.00. Następnie przejazd do Świątyni Opatrzności Bożej i pobyt do 15.30. Potem przejazd do sanktuarium błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i nawiedzenie kościoła pw. Św. Stanisława Kostki, udział we Mszy Świętej oraz zwiedzanie Muzeum Męczeństwa błogosławionego Kapelana Solidarności. Pobyt do około 19.00 i powrót na obiadokolację i nocleg.
  3. 8.07.2018r., niedziela. Rano śniadanie i około godz. 8.30 wyjazd do sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli Patrona Polski. Tutaj udział we Mszy Świętej oraz nawiedzenie muzeum Świętego i poznanie historii życia Męczennika. Pobyt do 12.00. Następnie wyjazd w kierunku Tarnowa i dojazd do Skarżyska Kamiennej na 14.30. Nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i obiad. Pobyt do 17.00. Dalsza droga w kierunku Tarnowa. Dojazd do Tarnowa około 19.30 w Sączu około 21.00 i zakończenie pielgrzymki.

Koszt pielgrzymki od osoby wynosi 400 złotych  

(przejazd klimatyzowanym autokarem, kawa, herbata, woda mineralna, dwa noclegi, 2 śniadania i 2 obiadokolacje w Warszawie oraz 1 obiad w Skarżysku Kamiennej, ubezpieczenie, przewodnicy, bilety wstępu oraz ofiary i parkingi).

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona o wyjeździe będzie decydował czas zgłoszenia. Osoby które się zgłosiły i zostały zapisane proszone są o wpłatę zaliczki w wysokości 100złotych w biurze DIAK w Tarnowie w terminie do końca lutego 2018 roku. Niewpłacenie zaliczki będzie się wiązało ze skreśleniem z listy uczestników pielgrzymki. Wpłaty pozostałej kwoty należy dokonać w terminie do końca czerwca 2018 roku.

Opiekę duchową zapewnia Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dr Jan Bartoszek.

Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie telefonicznie – 509024472 (Robert Rybak)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY AKCJĘ KATOLICKĄ NA PIELGRZYMI SZLAK!

.Do pobrania:

PROGRAM PIELGRZYMKI Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  6-8.07.2018. doc

.

 

Komentowanie jest wyłączone